HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY

1. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Bắt đầu vào lập trình hệ thống

 • (Để lập trình hệ thống thì bàn lập trình phải gắn vào Port 1)
  Nhấn phím Program -> *#1234 ->” System No?” -> nhập mã lập trình theo hướng dẫn dưới đây:
  Chú ý:Các lệnh sau đây tương đương với các phím trên bàn lập trình KXT7730 hoặc KXT 7030
 •     Next:tương đương với phím SP-Phone dùng để lật trang màng hình đi tới
  Select:tương đương với phím Auto Answer
      Store:Tương đương với phím Auto dial store
  End:Tương đương với phím Hold
  FWD:Dùng để di chuyển con trỏ đi tới
  CONF:Dùng để di chuyển con trỏ đi lui
  Redial:Dùng để lui trang màng hình trở lui

2. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Ngày giờ hiện hành

 • Nhập 000 -> bấm Next ( SP-Phone ) -> Year ( 00-99 )nhập hai số cho năm ->  bấm Select  (Auto answer: chọn từ  Jan -> Dec ) cho tháng -> Day ( 1 -> 31 )nhập hai số cho ngày -> bấm Select (Auto answer: chọn Sun -> Sat ) -> Hour ( Bấm từ 1 -> 12 ) để chọn giờ -> Minute (Bấm từ 00 -> 99) để chọn phút -> bấm Select ( Auto answer:AM/PM) để chọn AM/PM ->  bấm Store ( auto dial ) để lưu ->  bấm End ( Hold ) để kết thúc .

3. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Đổi Password lập trình hệ thống

 • Nhập 107-> bấm Next -> Password( 0000 – 9999 ) nhập Password bốn số cần thay đổi (mặc định là 1234) -> bấm Store  để lưu -> bấm End kết thúc .

4. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Bàn giám sát DSS

 • Nhập 007 -> bấm Next -> DSS Console No ( 1->2 )nhập 1 hoặc 2 để chọn bàn DSS1 hay DSS2 -> Ext Jack No ( 02-> 16 ) chọn jack đã gắn bàn DSS ->bấm Store ->bấm end kết thúc 

5. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Chế độ ngày đêm chuyển đổi tự động ( Auto ) hoặc nhân công ( Man )

 • Nhập 101 ->bấm Next -> bấm Select  để chọn Auto hay Man ->bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc

6. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Định thời gian làm việc ở chế độ ngày đêm

 • Nhập 102 -> bấm Next -> bấm Next ( Sun -> Sat )để chọn thứ hoặc Prew-tương đương phím Redial( sun -> sat ) hoặc “*” ( everyday ) chọn tất cả các ngày trong tuần -> bấm Select ( day / night )  chọn chế độ ngày,đêm-> Hour ( 1 -> 12 ) bấm từ 1->12 chọn giờ -> Minute (00 -> 59 ) nhập tư 00-59 chọn phút -> bấm select  chọn AM hoặc PM -> bấm Store để lưu -> bấm End  kết thúc

7. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Thay đổi số máy nhánh

 • Nhập 003  -> bấm Next -> Ext jack No ( 01->24 ) -> Ext No nhập số máy nhánh cần thay đổi -> bấm Store  để lưu -> bấm End  kết thúc

8. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Kết nối CO hoặc không kết nối C0

 • Nhập 400 ->bấm Next -> outside line No ( 1…24/* ) nhập 1->24 để chọn C01-C024 hoặc “*” chọn tất cả C0 ->bấm Select  chọn  Connect hoặc No connect  ->bấm Store để lưu ->bấm End kết thúc

9. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Chọn chế độ quay số cho CO line :chọn chế  độ DTMF

 • Nhập 402 -> bấm Next -> Outside line No ( 1…24/* ) nhập 1->24 chọn C01->C024 hoặc “*” chọn tất cả
 • CO -> bấm Select để chọn DTMF -> bấm Store  để lưu -> bấm End kết thúc

10. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Xác lập máy đổ chuông ở chế độ ngày / đêm / trưa

 • Chế độ ngày : ( theo thời gian trong chương trình 102 )Nhập 407 -> bấm Next -> Outside line No ( 1…24/* ) nhập 1-> 24 chọn C01-> C024 hoặc bấm “*” để chọn tất cả C0 -> Ext jack No ( 01…24/* ) nhập từ 01->24 chọn máy đổ chuông hoặc bấm “*” chọn tất cả máy nhánh đổ chuông -> bấm Select chọn Enable / Disable-> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc
 • Chế độ đêm : ( theo thời gian trong chương trình 007 )Nhập 408 -> bấm Next -> Outside line No ( 1…24/* ) nhập 1-> 24 chọn C01-> C024 hoặc “*” chọn tất cả các C0 -> Ext Jack No ( 01…24/* ) nhập 01->24 chọn máy đổ chuông hoặc bấm “*” chọn tất cả các máy đổ chuông ->bấm Select  chọn Enable/ Disable-> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc

11. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Chế độ Delay chuông ở chế độ ngày / đêm

Chế độ ngày tương ứng với chương trình 407

 • Nhập 603 -> bấm Next -> Outside line No ( 1…24/* ) nhập 1-> 24 chọn C01-> C024 hoặc bấm “*” chọn tất cả C0 -> Ext Jack No (01…24/*) nhập 01 ->24 chọn máy nhánh đổ chuông Delay -> bấm  Select  chọn Disab,Immdt, 1RNG, 3RNG , 6RNG,NoRNG -> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc

Chế độ đêm tương ứng với chương trình 408

 • Nhập 604 -> bấm Next -> Outside line No ( 1…24/* ) nhấp-> chọn C01->C08 hoặc bấm * chọn tất cả C0 -> Ext Jack No(01….24/*) nhập 01->24 chọn máy nhánh đổ chuông Delay hoặc bấm * tất cả các máy nhánh đổ chuông Delay  ->bấm Select chọn Disab,Immdt, 1RNG, 3RNG , 6RNG , NoRNG  -> bấm Store  để lưu->  bấm End kết thúc

12. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Cấm Ext gọi ra trên đường CO

 • Nhập 6X (X=05,06) -> bấm next -> outside line no nhập 1…6 chọn từ CO 1…C06 hoặc bấm “*” chọn tất cả C0 -> Ext Jack No (chọn ext jack từ 1-> 96 hoặc “*” chọn tất cả) -> bấm select ( enable chế độ cho phép chiếm co khi bấn số 9 goi ra ngoài / disable chế độ không cho gọi ra ngoài ) -> bấm store lưu -> bấm  end kết thúc

X=05 ban ngày, 06 ban đêm

 • Chọn Enable cho các Ext trên đường CO nếu cho máy Ext chiếm CO gọi ra ngoài . Nếu không cho thì chọn Disable 

13. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Hạn Chế cuộc gọi

 •  Nhập 3X (X= 01-05 ) -> bấm next -> Code No ( 01-20 là nơi tạo mã cấm cho từng cos từ cos 1 -> cos 5) -> bấm store lưu -> bấm end kết thúc
 • 01 : Class 1
  02 : Class 2
  03 : Class 3
  04 : Class 4
  05:  Class 5
 • Nhập 5X (X= 00…01 ) -> bấm next -> Ext jack No ( 01…24/* ) -> cos No ( Ext jack ở  Cos 1 thì không bị giới hạn ) -> store(lưu) -> end(kết thúc) 
 • 00 : cho ban ngày
  01 : cho ban

14. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Gọi ra ngoài bằng Account code

 • Nhập 508 -> next -> Ext jack No ( 01…96/* ) -> select ( Option/  Verify all / verify toll ) -> store -> end .

Verify all : ko tạo mã cấm nào trong chương trình  ( khi gọi ra ngoài là phải nhập Account code ) .

Verify toll : Ap dụng từ class 3 -> class 5 . khi đó đã tạo những mã cấm trong chương trình 303 -> 305 . Muốn gọi phải nhấn account code . những mã không cấm trong chương trình 303->305 không cần nhấn acount code

 • Nhập 109-> next -> code No ( 01-96) -> account code ( 0->9 ) -> store -> end
 • Tạo mã Account để khi gọi thì nhấn mã có 4 ký tự .(0000->9999)

15. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Cài đặt kết nối card khi nâng cấp

 • Nhập 109 -> next ->nhập  Areas 1:2:3 -> Store -> end .
 • Areas 1:2:3= C (4 CO) / S2 (2 S0) / S6 ( 6 S0) / PR ( 1 PR I) / BD ( 4DID-Pulse/DTMF ) / MD ( 4DID-MFC ) / EM ( 4 E&M ) / EL ( 1 E1 ) / E1 ( 8 EXT1 ) / E2 ( 8 EXT2)  / A1 ( 16 SLT1) / A2 ( 16SLT2)

16. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Set cổng COM máy in RS232

 • Nhập 806-807 -> Next -> Select ( CR + LF/CR ) -> Store -> Next ->  Select( 1200/2400/ 4800 / 9600bps tốc độ máy in phải giống với tốc độ của tổng đài  ) -> store -> next -> select ( 7/8 bit ) -> store -> next -> select ( Mark/Space/ Even / all/ none ) -> store -> next -> select ( 1 bit / 2bit ) -> store -> end
 • Chọn mã đường line : CR + LF/CR
  Chọn tốc độ bit : 1200/2400/9600/4800
  Chọn độ dài ký tự : 7/8 bit .
  Chọn bit parity : Mark/Space / even/ old/ None
  Chọn bit stop : 1 bit /2bit

17. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TD1232 BẰNG BÀN KEY : Thâu Disa

 • Để ghi âm lời chào Disa: nhấc ống nghe 361 sau đó bấm tiếp số 1-4 ( ghi âm  được 4 lời chào –    tuỳ thuộc), đọc lời chào , sau đó bấm store lưu lại, đặt tổ hợp xuống
 • Để nghe lại lời chào: nhấc ống nghe bấm 362 sau đó bấm tiếp số 1-4 tuỳ thuộc vào mình thu lời chào

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH
Địa chỉ : 58 Dân Chủ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 101 698 – 0911 28 78 98
Kinh doanh: 0888 319 798 (Ms.Phượng) – 0923 388 979 (Ms.Lan) – 083 6868 800 (Ms.Hảo) – 0946 938228 (Ms Thoa)
Email : truongthinhtelecom@gmail.com
Website: https://truongthinhtelecom.com/
☑ Facebook: https://www.facebook.com/truongthinhtelecom
☑ Instagram: https://www.instagram.com/congnghetruongthinh/
☑ Subscribe Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdIh2kum4E0MsvvRYbx8TtQ/

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *