HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NHANH INTERNET Vigor2912 / Vigor2925

Tình huống 1: PPPoE với Username và Password

– CTY có một đường truyền cáp quang.

– Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và router

– Router đó không đáp ứng được nhu cầu và cần thay thế bằng Vigor2912.

Bước 1: Chuẩn bị

– Username và Password của đường truyền (Trong hợp đồng)

– Vlan ID của đường truyền (Nếu có – Trong hợp đồng)

– Nối cáp mạng từ converter quang vào cổng W1 trên Vigor2912

– Nối cáp mạng từ cổng P3 của Vigor2912 và cổng LAN của máy tính

Bước 2: Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor: http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)

Bước 3: Cấu hình internet

– Vào WAN >> Internet Access

– Ở WAN 1: Chọn Access ModePPPoE và nhấn Details Page

– Ở Tab PPPoE : chọn Enable

Username : (Hỏi nhà cung cấp)

Password : (Hỏi nhà cung cấp)

MTU : 1438 hoặc hỏi nhà cung cấp

– Nhấn OK

– Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

– Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1

+ Hiện màu xanh, có đầy đủ IP WAN >> Cấu hình thành công

+ Hiện màu đỏ, Error (Username or password error) >> Kiểm tra lại thông tin

==================//==================

Tình huống 2: Static IP

– CTY có một đường truyền cáp quang.

– Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và Router

– Bạn không muốn bỏ Router đó và chỉ muốn kết nối thêm Vigor2912 vào

Bước 1: Chuẩn bị

– Kiểm tra lớp mạng hiện tại của Router đang chạy và chọn một IP chưa được sử dụng

(Ví dụ: Router đang chạy có lớp mạng 192.168.1.1 và IP 192.168.1.250 chưa sử dụng)

– Chọn một lớp mạng cho Vigor2912 và phải khác với lớp mạng của Router đang chạy

(Ví dụ: 192.168.100.1)

– Nối cáp mạng từ cổng LAN của Router đang chạy vào cổng W1 trên Vigor2912

– Nối cáp mạng từ cổng P3 của Vigor2912 và cổng LAN của máy tính

Bước 2: Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor: http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)

Bước 3: Thay đổi IP LAN thành 192.168.100.1

– Vào LAN >> General Setup

– Ở LAN 1: Chọn Details Page

IP Address : Địa chỉ IP LAN của Vigor – Bạn có thể thay đổi cho phù hợp với mạng LAN hiện tại là 192.168.100.1

Start IP Address : điền IP bắt đầu cấp (ví dụ 192.168.100.1)

– IP Pool Count: điền số lượng IP được cấp (ví dụ 200)

Gateway IP Address: Điền IP router đã thay đổi tại mục IP Address phía trên (ví dụ 192.168.100.1)

DNS Server IP Address: tại Primary IP AddressSecondary IP Address: Điền DNS server cấp cho máy con ( ví dụ 8.8.8.8/ 8.8.4.4)

– Nhấn OK

– Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

– Sau khi Vigor khởi động lại bạn có thể sử dụng Vigor với IP mới là 192.168.100.1

Bước 4: Cấu hình cổng WAN1

– Vào WAN >> Internet Access

– Ở WAN 1: Chọn Access Mode là Static or Dynamic IP và nhấn Details Page

– Ở Tab Static or Dynamic IP : chọn Enable

– Chọn Specify an IP Address

IP Address : 192.168.1.250

Subnet Mask : 255.255.255.0 (Giống với LAN của Router đang chạy)

Gateway IP Address : 192.168.1.1 (IP LAN của Router đang chạy)

– Nhấn OK

– Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

(Trong trường hợp muốn cổng WAN của Vigor2912 nhận IP động do Router đang chạy cấp, chọn Obtain an IP address automatically)

– Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1

+ Hiện màu xanh, có đầy đủ IP WAN >> Cấu hình thành công

==================//==================

Tình huống 3: Cấu hình Internet có sử dụng IPTV

– CTY có một đường truyền cáp quang kèm theo dịch vụ IPTV sử dụng setop box

– Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và router

Router đó không đáp ứng được nhu cầu và cần thay thế bằng Vigor2912.


  • Bước 1: Chuẩn bị

– Username và Password của đường truyền (Trong hợp đồng)

– Vlan ID của đường truyền (Trong hợp đồng)

– Vlan ID của IPTV (Trong hợp đồng)

– Nối cáp mạng từ converter quang vào cổng W1 trên Vigor2912

– Nối cáp mạng từ cổng P4 của Vigor2912 và cổng LAN của máy tính

  • Bước 2: Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor: http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)
  • Bước 3: Cấu hình internet

– Vào WAN >> Genaral Setup

– Nhấn vào WAN1

Enable : chọn Yes

VLAN Tag insertion : chọn Enable

Tag value : 2841 (Vlan ID của Internet – hỏi nhà cung cấp internet)

Active Mode : Always On

– Nhấn OK

Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor . BỎ QUA THÔNG BÁO NÀY và làm tiếp các bước bên dưới

– Vào WAN >> Internet Access

– Ở WAN 1: Chọn Access ModePPPoE và nhấn Details Page

– Ở Tab PPPoE : chọn Enable

Username : (Hỏi nhà cung cấp)

Password : (Hỏi nhà cung cấp)

MTU : 1438 hoặc hỏi nhà cung cấp

– Nhấn OK

– Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

– Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1

+ Hiện màu xanh, có đầy đủ IP WAN >> Cấu hình thành công

  • Bước 4: Cấu hình IPTV cho port Lan 3

– Vào WAN >> Multi-VLAN

– Nhấn vào “8” ở cột Channel

Multi-VLAN Channel 8 : chọn Enable

WAN Type : WAN1 (cổng WAN kết nối với đường truyền có IPTV)

VLAN Tag : 2841 (Vlan ID của IPTV – hỏi nhà cung cấp internet)

Bridge mode : chọn Enable

Physical Members : Chọn P3 (port LAN sẽ nối với setop box chạy IPTV; Có thể chọn thêm P1,2)

– Nhấn OK

  • Bước 5: Kiểm tra IPTV

– Nối cáp mạng máy tính với port LAN 3 và kiểm tra xem đã nhận được IP do server VoD cấp xuống hay không

– Chạy VLC kiểm tra luồng Multicast của LiveTV.